Εργοδηγός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Η τεχνική – κατασκευαστική Εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, αναζητά Εργοδηγό Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Περιγραφή Θέσης

 • Οργάνωση έργου, μελέτη, χρονοδιαγράμματα, επικοινωνία/ενημέρωση εργασιών
 • Εκτέλεση έργου, συντονισμός συνεργείων και επίβλεψη έργου
 • Προμετρήσεις και Παραγγελίες Υλικών
 • Επιμετρήσεις Εργασιών
 • Διαχείριση εξοπλισμού
 • Αναφορές προόδου εξέλιξης εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (ΤΕΙ)
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση Προμετρήσεων – Επιμετρήσεων
 • Εργοταξιακή εμπειρία σε μηχανολογικά δίκτυα
 • Άριστη γνώση AUTOCAD 2D και 3D
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Οργανωτική σκέψη
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, συνεχή εκπαίδευση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και καλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.

Αρχιτέκτονας (για απασχόληση σε Εργοτάξιο)

Η τεχνική – κατασκευαστική Εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών, αναζητά Αρχιτέκτονα (για απασχόληση σε εργοτάξιο).

Περιγραφή Θέσης

 • Έλεγχος/επίβλεψη του οικοδομικού έργου.
 • Μελέτη Εφαρμογής και Παρουσίαση έργων.
 • Μελέτη νέων κτιρίων, επεκτάσεων, τροποποιήσεων, ανακαινίσεων και συντηρήσεων.
 • Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων και εφαρμογή των απαραίτητων διορθώσεων.
 • Κατάρτιση προδιαγραφών έργου.
 • Προμέτρηση υλικών, κοστολόγηση, και επιμετρήσεις υλικών.
 • Σύνταξη και Τήρηση αναλυτικών προϋπολογισμών
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εργασιών.
 • Διασφάλιση ότι όλες οι εργασίες διεξάγονται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, κώδικες κτηρίων, οδηγίες και κανονισμούς.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Αρχιτεκτονικής.
 • Άριστη γνώση AutoCad 2D, γνώση AutoCad 3D θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Γνώση Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
 • Τριετή προϋπηρεσία σε εργοτάξια
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης έργου.
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Οργανωτική σκέψη.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, συνεχή εκπαίδευση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και καλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα με κωδ. θέσης Τ38 στο email: jobs@Technek.gr

Εργοδηγος Οικοδομικών

Εργοδηγός Οικοδομικών

Η τεχνική – κατασκευαστική Εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών, αναζητά Εργοδηγό Οικοδομικών.

Περιγραφή Θέσης

 • Έλεγχος/επίβλεψη του οικοδομικού έργου.
 • Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων και εφαρμογή των απαραίτητων διορθώσεων.
 • Προμέτρηση υλικών, κοστολόγηση, και επιμετρήσεις υλικών.
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εργασιών.
 • Διασφάλιση ότι όλες οι εργασίες διεξάγονται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, κώδικες κτηρίων, οδηγίες και κανονισμούς.
 • Αναφορές προόδου εξέλιξης έργου.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.
 • Άριστη γνώση AutoCad 2D, γνώση AutoCad 3D θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Τριετή προϋπηρεσία σε εργοτάξια
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης έργου.
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Οργανωτική σκέψη.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, συνεχή εκπαίδευση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και καλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα με κωδ. θέσης Τ60 στο email: jobs@Technek.gr

 

 

Εργοδηγός Οικοδομικών

Η τεχνική – κατασκευαστική Εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών, αναζητά Εργοδηγό Οικοδομικών.

Περιγραφή Θέσης

 • Έλεγχος/επίβλεψη του οικοδομικού έργου.
 • Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων και εφαρμογή των απαραίτητων διορθώσεων.
 • Προμέτρηση υλικών, κοστολόγηση, και επιμετρήσεις υλικών.
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εργασιών.
 • Διασφάλιση ότι όλες οι εργασίες διεξάγονται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, κώδικες κτηρίων, οδηγίες και κανονισμούς.
 • Αναφορές προόδου εξέλιξης έργου.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ Εσωτερικής  Αρχιτεκτονικής.
 • Άριστη γνώση AutoCad 2D, γνώση AutoCad 3D θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Τριετή προϋπηρεσία σε εργοτάξια
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης έργου.
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Οργανωτική σκέψη.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, συνεχή εκπαίδευση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και καλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα με κωδ. θέσης Τ60 στο email: jobs@Technek.gr

Μηχανικός Πωλήσεων

Η εμπορική εταιρεία ΥΔΡΟΠΛΑΝ Α.Ε που δραστηριοποιείται στον χώρο του μηχανολογικού εξοπλισμού  και συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, αναζητά Μηχανικό Πωλήσεων .

Περιγραφή Θέσης

 • Προσέγγιση υπαρχόντων & νέων πελατών για την προώθηση και πώληση των τεχνικών λύσεων και προϊόντων της εταιρείας.
 • Επισκέψεις και εκπροσώπηση της εταιρείας, παρουσιάσεις, υποστήριξη του προϊοντικού μείγματος σε αρχιτεκτονικά και τεχνικά γραφεία, εργοτάξια, μηχανικούς και συνεργεία.
 • Εντοπισμός αναγκών των υποψήφιων πελατών
 • Σύνταξη χρηματοοικονομικών προσφορών.
 • Παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε τεχνικά θέματα και προτάσεις για νέα τεχνικά προϊόντα.
 • Υποστήριξη των ενεργειών του Marketing με συμμετοχή σε εκθέσεις/συνέδρια και παροχή πληροφοριών από την αγορά.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
 • Προηγούμενη επαγγελματική προϋπηρεσία σε κατασκευαστική εταιρία ή στην πώληση υδραυλικού εξοπλισμού θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών.
 • Δεξιότητα διαπραγμάτευσης και πειθούς.
 • Αυτοπεποίθηση και αξιοπιστία.
 • Ικανότητα συνεργασίας αλλά και αυτονομία.
 • Διαχείριση πίεσης και άγχους.

Προσφέρονται

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών (σταθερός μισθός και bonus επί των πωλήσεων).
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο.
 • Εταιρικό κινητό & Laptop.
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού.
 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.

Μηχανολόγος Μηχανικός Εξυπηρέτησης Πελατών

Η εμπορική εταιρεία ΥΔΡΟΠΛΑΝ Α.Ε που δραστηριοποιείται στον χώρο του μηχανολογικού εξοπλισμού και συστημάτων συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων, αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό.

Περιγραφή Θέσης

 • Απάντηση σε ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα της εταιρείας (παροχή γρήγορων, σωστών και περιεκτικών απαντήσεων σε πελάτες).
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικής και έγκαιρης επεξεργασίας των παραγγελιών και των συναλλαγών των πελατών.
 • Επίλυση προβλημάτων και αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων (άριστη γνώση των προϊόντων, υποστήριξη εγκατάστασης, προσαρμογή, συντήρηση και αναβάθμιση προϊόντος).
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προσφορές των προϊόντων της εταιρείας (συμβολή στην αύξηση των πωλήσεων με θετική εμπειρία εξυπηρέτησης και ικανοποίηση των πελατών).
 • Παροχή ενεργητικής προσέγγισης πελατών (ενημέρωση πελατών για ζητήματα των προϊόντων, συμμετοχή σε συζητήσεις πελατών στα social media, αναζήτηση σχολίων από τους πελάτες).
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση και επιτυχημένη επίλυση παραπόνων πελατών (καλή ακρόαση, σαφής επικοινωνία, χρήση θετικής γλώσσας).
 • Συλλογή και ανάλυση των σχολίων των πελατών (ενημέρωση και συνεργασία με τμήμα Μarketing).
 • Απάντηση σε αξιολογήσεις πελατών (μετατροπή τυχόν αρνητικών κριτικών σε διαδίκτυο σε θετικές εμπειρίες).
 • Ανάπτυξη και τεκμηρίωση γνώσεων σε χρήσιμο περιεχόμενο (εγχειρίδια βοήθειας, οδηγιών, τεκμηρίωσης αντιμετώπισης προβλημάτων).
 • Υποστήριξη των ενεργειών του Marketing με συμμετοχή σε εκθέσεις/συνέδρια και παροχή πληροφοριών από την αγορά.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
 • Προηγούμενη επαγγελματική προϋπηρεσία σε κατασκευαστική εταιρία ή σε
 • εταιρεία υδραυλικού εξοπλισμού θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Ευγένεια και αξιοπιστία.
 • Ικανότητα συνεργασίας.

Προσφέρονται

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών.
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας σε πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού.
 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε ένα τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.
elEL