Εργοδηγός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Η τεχνική – κατασκευαστική Εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, αναζητά Εργοδηγό Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.

Περιγραφή Θέσης

 • Οργάνωση έργου, μελέτη, χρονοδιαγράμματα, επικοινωνία/ενημέρωση εργασιών
 • Εκτέλεση έργου, συντονισμός συνεργείων και επίβλεψη έργου
 • Προμετρήσεις και Παραγγελίες Υλικών
 • Επιμετρήσεις Εργασιών
 • Διαχείριση εξοπλισμού
 • Αναφορές προόδου εξέλιξης εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού (ΤΕΙ)
 • Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση Προμετρήσεων – Επιμετρήσεων
 • Εργοταξιακή εμπειρία σε μηχανολογικά δίκτυα
 • Άριστη γνώση AUTOCAD 2D και 3D
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Οργανωτική σκέψη
 • Αποτελεσματική επικοινωνία

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, συνεχή εκπαίδευση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και καλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.

Αρχιτέκτονας (για απασχόληση σε Εργοτάξιο)

Η τεχνική – κατασκευαστική Εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών, αναζητά Αρχιτέκτονα (για απασχόληση σε εργοτάξιο).

Περιγραφή Θέσης

 • Έλεγχος/επίβλεψη του οικοδομικού έργου.
 • Μελέτη Εφαρμογής και Παρουσίαση έργων.
 • Μελέτη νέων κτιρίων, επεκτάσεων, τροποποιήσεων, ανακαινίσεων και συντηρήσεων.
 • Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων και εφαρμογή των απαραίτητων διορθώσεων.
 • Κατάρτιση προδιαγραφών έργου.
 • Προμέτρηση υλικών, κοστολόγηση, και επιμετρήσεις υλικών.
 • Σύνταξη και Τήρηση αναλυτικών προϋπολογισμών
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εργασιών.
 • Διασφάλιση ότι όλες οι εργασίες διεξάγονται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, κώδικες κτηρίων, οδηγίες και κανονισμούς.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου Αρχιτεκτονικής.
 • Άριστη γνώση AutoCad 2D, γνώση AutoCad 3D θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Γνώση Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
 • Τριετή προϋπηρεσία σε εργοτάξια
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης έργου.
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Οργανωτική σκέψη.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, συνεχή εκπαίδευση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και καλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα με κωδ. θέσης Τ38 στο email: jobs@Technek.gr

Εργοδηγος Οικοδομικών

Εργοδηγός Οικοδομικών

Η τεχνική – κατασκευαστική Εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών, αναζητά Εργοδηγό Οικοδομικών.

Περιγραφή Θέσης

 • Έλεγχος/επίβλεψη του οικοδομικού έργου.
 • Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων και εφαρμογή των απαραίτητων διορθώσεων.
 • Προμέτρηση υλικών, κοστολόγηση, και επιμετρήσεις υλικών.
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εργασιών.
 • Διασφάλιση ότι όλες οι εργασίες διεξάγονται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, κώδικες κτηρίων, οδηγίες και κανονισμούς.
 • Αναφορές προόδου εξέλιξης έργου.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής.
 • Άριστη γνώση AutoCad 2D, γνώση AutoCad 3D θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Τριετή προϋπηρεσία σε εργοτάξια
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης έργου.
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Οργανωτική σκέψη.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, συνεχή εκπαίδευση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και καλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα με κωδ. θέσης Τ60 στο email: jobs@Technek.gr

 

 

Εργοδηγός Οικοδομικών

Η τεχνική – κατασκευαστική Εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με πολυετή παρουσία και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών, αναζητά Εργοδηγό Οικοδομικών.

Περιγραφή Θέσης

 • Έλεγχος/επίβλεψη του οικοδομικού έργου.
 • Δημιουργία αναλυτικών προσχεδίων και εφαρμογή των απαραίτητων διορθώσεων.
 • Προμέτρηση υλικών, κοστολόγηση, και επιμετρήσεις υλικών.
 • Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εργασιών.
 • Διασφάλιση ότι όλες οι εργασίες διεξάγονται με βάση συγκεκριμένα πρότυπα, κώδικες κτηρίων, οδηγίες και κανονισμούς.
 • Αναφορές προόδου εξέλιξης έργου.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΤΕΙ Εσωτερικής  Αρχιτεκτονικής.
 • Άριστη γνώση AutoCad 2D, γνώση AutoCad 3D θα εκτιμηθεί.
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Τριετή προϋπηρεσία σε εργοτάξια
 • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης έργου.
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
 • Οργανωτική σκέψη.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, συνεχή εκπαίδευση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και καλές ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν τάχιστα αναπτυσσόμενο χώρο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα με κωδ. θέσης Τ60 στο email: jobs@Technek.gr

elEL